Om E-tjänster

Via e-tjänster hittar du många av kommunens tjänster och blanketter på  ett och samma ställe. En del tjänster är renodlade e-tjänster, vilket innebär att du kan utföra dem online. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med hjälp av e-legitimation.

Andra tjänster utför du genom att fylla i en blankett.  Blanketten skriver du sedan ut och skriver under innan du skickar in den via mejl eller post. När du klickar på en tjänst får du upp all information du behöver veta för att utföra tjänsten samt kontaktuppgifter till vart du vänder sig för hjälp.

 

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter

Om informationen hämtas från den registrerade själv:

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Nora kommun. Personuppgiftsansvarig framgår av den e-tjänst du använder och kan vara kommunstyrelsen, socialnämnden, bildningsnämnden eller valnämnden. För att komma i kontakt med personuppgiftssamordnare kan du ringa växeln: 0587-810 00 eller skicka e-post till: nora.kommun@nora.se.

Dataskyddsombud 

Nora kommun har ett dataskyddsombud gemensamt med kommunerna Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom kommunen genom exempelvis kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet är även Nora kommuns länk till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Dataskyddsombudet heter Nathalie Holvik. Du når dataskyddsombudet genom att mejla dataskyddsombud@lindesberg.se eller ringa 0581-830 64.

Skäl till behandlingen 

Kommunen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att hantera ärenden kopplade till e-tjänsten. 

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.

Rättning av personuppgifter

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran exempelvis när dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. 

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag ska du lämna in en egenhändigt undertecknad begäran till kommunen. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter eller för barn som du är vårdnadshavare för. 

Ändring av samtycke

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst. 

Överföring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte föras över till tredje part. (e-tjänster kopplade till Samhällsbyggnad hanteras av Lindesbergs kommun. Klicka här för att läsa Lindesberg kommuns hantering av personuppgifter. 

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.