Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd

LÄS MER

Föreningar och organisationer som är verksamma inom Nora kommun kan få kommunalt aktivitetsbidrag. Bidraget söks i efterhand, två gånger per år.  Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 25 februari, respektive 25 augusti.

1. Kommunalt aktivitetsbidrag lämnas till föreningar och organisationer som är verksamma inom Nora kommun och anslutna till en bidragsberättigad riksorganisation.

2. En bidragsberättigad sammankomst består av planerade aktiviteter som anordnas av en lokal förening eller organisation, där det deltar minst fem personer i åldern 3-20 år. Sammankomsten ska omfatta minst en timme, det vill säga 60 minuter. Samma person kan delta bara i en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma organisation. Ledare som är i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.

3. För att en sammankomst ska räknas som planerad ska den vara beslutad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.

4. Bidrag ges till lokala arrangemang och tävlingar som inte har entréavgift. Bidrag ges inte till danser, basarer, bingo etc. Bidrag ges inte heller till aktiviteter som anordnas av ett lokalt samarbetsorgan, en distrikts- eller riksorganisation. Det är bara aktiviteter i den egna föreningens regi som får rapporteras.

5. Varje påbörjad aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och dag, oberoende av aktivitetens längd. Det gäller även vid läger eller liknande. Bidrag ges inte till verksamheter som får särskilt statsbidrag på annat sätt, tex. studiecirklar.

6. Maximalt 25 kronor lämnas per bidragsberättigad sammankomst.

7. Vid varje sammankomst ska det föras närvarokort. Uppgifterna på närvarokortet ska intygas av gruppledaren och därefter förvaras av den lokala organisationen under minst fyra år, tillsammans med en kopia av ansökningsblanketten.

8. Föreningar och organisationer som söker kommunalt aktivitetsbidrag ska varje år, senast den 25 februari respektive 25 augusti, skicka en redovisning över antalet genomförda sammankomster på särskild ansökningsblankett till Nora kommun, Tillväxt & Utveckling.

9. Ansökningar som kommer in för sent behandlas inte. Missbruk eller  oriktiga uppgifter kan medföra att en lokal organisation avstängs från fortsatt bidragsgivning.

 

Skicka in din ansökan till: Nora kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nora eller lämna direkt i receptionen. Märk kuvert med "Föreningsbidrag fritid"

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten