Ansökan om föreningsbidrag omsorg, äldre och socialt område

LÄS MER

Bidrag för föreningsverksamheter inom Nora kommun kan sökas före den 31 mars innevarande år.

Fullständig ansökan ska vara kommunfövaltningen tillhanda senast den sista mars. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut senast i juni månad om fördelning bland beviljade inkomna ansökning och bidrag betalas sedan ut snarast.

  • Bidrag utgår endast till förening med verksamhet i Nora kommun, eller förening med regional verksamhet där man kan utgå från att Noraborna får del i aktiviteten.
  • Bidrag utgår endast till föreningar som har verksamhet anknuten till socialutskottets verksamhetsområden. Det är föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt föreningar som kompletterar socialtjänstens område.  Övriga föreningar gör ansökan hos kultur- och fritid.
  • För att få bidrag ska föreningen ha en verksamhet där principen om alla människors lika värde är en självklarhet.
  • Förening som bedriver verksamhet som annars skulle ankomma på kommunen ska prioriteras ur bidragssynpunkt.
  • Medlemsantalet ger en fingervisning om bidragets storlek, men andra faktorer såsom: aktiviteter för socialt utsatta grupper, extraordinära kostnader t.ex. i samband med uppstart av verksamhet, föreningens aktuella likvida medel m.m tas med i bedömningen.

Prioriteringar och förslag till beslut om beviljande och avslagna ansökningar utformas av förvaltningen utifrån fastställda regler och beslut tas av kommunstyrelsen. Alla sökande kommer således inte att beviljas bidrag.

För att ansökan ska vara fullständig och behandlas ska balansräkning, resultaträkning samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse bifogas ansökningsblanketten. Har er förening mottagit bidrag tidigare år ska det även bifogas en tydlig redogörelse för hur det erhållna bidraget har använts av föreningen. Detta kommer vara av stor betydelse vid bedömningen om föreningen ska få föreningsbidrag innevarande år.

Ansökan skickas till: Nora kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nora eller lämnas in till receptionen. Märk kuvert med "Föreningsbidrag omsorg, äldre och socialt område"

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten